Dina personuppgifter


Dina personuppgifter


Det är viktigt för oss och att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna informationstext beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.
Minikit AB (org. nr 559323-3348) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du kontaktar oss, genomför ett köp på webbplatsen, signar upp dig på vårt nyhetsbrev eller använder våra digitala kanaler.

BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Ändamål: Leverera personligt anpassade marknadsförings- och säljinsatser.
Behandlingar som utförs:
  • Information om utbildningar och event samt innehåll och nyheter som är relevant och går in under intresseavvägning hos mottagaren. 
  • Profilering och kategorisering i form av persona baserat på användning på hemsida, tester och andra aktiviteter såsom deltagande på informationsmöten.
  • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll baserat, på hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster och var du befinner dig i köpprocessen.
  • Riktade marknads- och säljinsatser baserat på ovan.
Kategorier av personuppgifter:
  • Namn
  • E-post
  • Intresseområden
  • Koppling till ”persona” som speglar vilka produkter du är intresserad av.
Laglig grund: Intresseavvägning. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig (opt-out)
 
Lagringsperiod: Om du infogas i systemet på grund av en aktivitet hemsidan och inte har några andra engagemang hos oss efter din första kontakt, raderas dina personuppgifter efter 12 månader. Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.
 
Vi nyttjar cookies som underlag för riktad annonsering i sociala medier och annonsering på andras hemsidor.
 
MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED
I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar och motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
 
DINA RÄTTIGHETER 
Dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.
 
Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.
 
Begära rättelse 
Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.
 
Återkalla samtycke
För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. Genom att klicka på länken som finns i e-postutskick där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.
 
Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan ske genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.
Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål accepterar du att vi inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig.
 
Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.
 
Radering 
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 
Begränsning av behandling 
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.
 
Dataportabilitet 
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.
 
VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR? 
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.
 
Minikit AB (org. nr 559323-3348)
E-post: [email protected]
VIKTIGT: Genom att be om att information blir skickad till dig från denna sida så ger du automatiskt tillstånd att vi samlar in dina personliga uppgifter.Vi respekterar ditt privatliv och behandlar dina uppgifter med diskretion. Om du vid något tillfälle inte vill motta mer information från oss så kan du alltid klicka på en länk i informationen som skickas till dig. Om du vill uppgradera din information eller radera den helt så kan du göra det genom att skicka ett email till E-posten här.